Sơ đồ phả hệ dòng họ Nguyễn Đăng – Thái Bình

Sơ đồ được các cụ vẽ thành hình một cây đại thụ mang ý nghĩa “ Người có Tổ như Cây có Gốc”, với gốc cây là cụ Thuỷ tổ, các cành lá là thế hệ con cháu. Trong đó: 
Cụ Thuỷ tổ Phúc Định Công [Được chép ở phía gốc cây] sinh hạ được 5 trai, 3 gái[Phân thành 8 nhành cây]:
1.Con gái trưởng: Nguyễn Thị Nhiễm.
2.Con trai thứ nhất: Nguyễn Công Phụ. Sinh ra 8 con cả trai lẫn gái: Đăng Chiếu(con bà cả), Đăng Sưu, Vũ Hiên, Công Dao, Tráng Liệt, Trần Lại, Thuần Tính, Thuần Lương(con bà hai).
3.Con trai thứ 2: Nguyễn Công Liêm. Sinh được 3 trai: Đăng Trạc, Đăng Diệu, Đăng Huyên.
4.Con trai thứ 3: Nguyễn Đăng Đạo. Sinh được 4 trai: Đăng Mại, Đăng Xiêm, Đăng Thuân, Đăng Đạt.
5.Con trai thứ 4: Nguyễn Công Bân. Sinh được 4 trai: Khắc Khoan, Công Quyền, Đăng Giai, Đăng Trật.
6.Con trai thứ 5: Nguyễn Công Tráng. Mất sớm.
7.Con gái thứ: Nguyễn Thị Cẩm.
8.Con gái út: Nguyễn Thị Lĩnh.

Chữ Hán nôm viết gia phả
Dịch Chữ Hán nôm viết gia phả