Quy chế hoạt động của Hội đồng Gia tộc họ Trương

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TRƯƠNG TỘC VIỆT NAM

CHƯƠNG I: CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG
Điều 1: Tên và trụ sở
Tên: Hội đồng Trương tộc Việt Nam
Trụ sở của Hội đồng đặt tại Khách sạn OASIS, 19 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội và có đại diện ở một số khu vực: Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam

Quy tắc hoạt động của hội đồng trương tộc

Điều 2: Tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ của Hội đồng
Hội đồng Trương tộc Việt Nam là một tổ chức xã hội tự nguyện, không lợi nhuận, tập hợp những người họ Trương sống tại Việt Nam và người họ Trương Việt Nam sống ở nước ngoài, trên cơ sở tôn trọng luật pháp của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Hội đồng Trương tộc Việt Nam là thành viên của tổ chức Ban liên lạc các dòng họ Việt Nam và là thành viên của tổ chức UNESCO các dòng họ.
Hội đồng Trương tộc Việt Nam được thành lập năm 2006, tại Hà Nội là tổ chức đại diện cho họ Trương Việt Nam trên bất cứ diễn đàn nào.
Hội đồng Trương tộc Việt Nam tổ chức vận động, thu hút đông đảo những người trong cùng dòng tộc cả nước và cư trú ở nước ngoài với tinh thần tự nguyện tham gia vào các hoạt động nhằm:
– Kết nối các chi họ Trương trong cả nước; tìm về cội nguồn dòng họ
– Tăng cường tình đoàn kết tương trợ, hiểu biết và hợp tác với nhau trong hoạt động kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hoá, xã hội; trong hoạt động khuyến học, khuyến tài… nhằm xây dựng Hội đồng Trương tộc Việt Nam đoàn kết – Tương trợ – Phát triển
– Tôn vinh tổ tiên, tri ân công đức của tổ tiên. Vinh danh Danh nhân là người họ Trương
– Động viên, giúp đỡ con cháu trong dòng tộc phấn đấu học tập, rèn luyện, lao động, sản xuất, góp phần xây dựng dòng họ ngày càng phát triển cũng như góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước.
– Tổ chức các hoạt động tìm về cội nguồn, xây dựng phả tộc; tổ chức kỷ niệm những ngày lịch sử trọng đại của dòng họ; xây dựng và tôn tạo nơi thờ phụng tổ tiên.
– Sưu tầm, biên soạn để xuất bản các loại ấn phẩm (sách, tập san…) và trang thông tin điện tử (website) nhằm đưa những thông tin, tài liệu giới thiệu, tôn vinh công lao của cha ông, tuyên dương những thành tựu, kinh nghiệm mới của con cháu Họ Trương trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.
– Thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao đổi kinh nghiệm nâng cao trình độ và tay nghề; liên doanh, liên kết kinh tế giữa các thành viên trong dòng tộc để phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm, cải thiện đời sống…
– Hoạt động của Hội đồng Trương tộc Việt Nam trong phạm vi cả nước nhằm xây dựng và củng cố mối liên hệ giữa các anh em bà con họ Trương cũng như anh em họ Trương với cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
– Giúp đỡ nhau tìm hiểu lịch sử, truyền thống họ Trương và tôn vinh những giá trị, bản sắc tốt đẹp của dòng họ.
– Đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống và phát huy lòng yêu nước cũng như truyền thống dòng họ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
– Bảo vệ các quyền lợi hợp pháp về tinh thần, vật chất, đạo đức của các công dân họ Trương theo đúng quy định của pháp luật.

Nhà thờ chung của dòng họ Trương Việt Nam
Nhà thờ chung của dòng họ

CHƯƠNG II : NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TRƯƠNG TỘC VIỆT NAM

Điều 3: Tổ chức của Hội đồng
1. Hội đồng Trương tộc Việt Nam gồm: Thường trực hội đồng, đại diện Hội đồng ở các khu vực và các Tiểu ban chuyên môn: Văn phòng Hội đồng, Tiểu ban thư ký, Tiểu ban kiểm tra, Tiểu ban kinh tế – Tài chính, Tiểu ban đối ngoại, Tiểu ban nghiên cứu lịch sử, truyền thống và di sản họ Trương.

– Hội đồng Trương tộc Việt Nam toàn quốc do hội nghị đại biểu đề cử và bầu ra chủ tịch, các phó chủ tịch, các uỷ viên thường trực hội đồng, các trưởng, phó và uỷ viên các Ban chuyên môn.

– Hội đồng Trương tộc Việt Nam có thường trực Hội đồng gồm: Chủ tịch, các phó chủ tịch, các uỷ viên thường trực.

2. Các tiểu ban giúp việc khác:      
– Văn phòng
– Tiểu ban Thư ký
– Tiểu ban Kiểm tra
– Tiểu ban Kinh tế – Tài chính
– Tiểu ban đối ngoại
– Tiểu ban nghiên cứu lịch sử, truyền thống và di sản họ Trương.

Mỗi tiểu ban có 1 cấp trưởng (Chánh văn phòng hoặc Trưởng tiểu ban) và một số thành viên.

Chức năng nhiệm vụ, qui tắc làm việc, mối quan hệ của các ban, văn phòng, tiểu ban,…được qui định cụ thể trong Qui chế hoạt động của Hội đồng Trương tộc Việt Nam
Căn cứ Điều lệ và Nghị quyết đại hội; chương trình, kế hoạch công tác của Hội đồng Trương tộc Việt Nam và Ban Thường trực, Văn phòng và tiểu ban chủ động triển khai công việc theo lĩnh vực thuộc trách nhiệm của mình và phối hợp với nhau để thúc đẩy hoạt động và cùng hoàn thành tốt công tác của Cộng đồng.

– Ở các khu vực và các tỉnh, thành lập các chi hội địa phương với sự nhất trí của Hội đồng Trương tộc Việt Nam và theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 4: Nguyên tắc hoạt động

– Toàn bộ các công việc và hoạt động của dòng họ phải được Thường trực hội đồng họp, trao đổi và nhất trí (đồng thuận). Những công việc không được thường trực hội đồng thống nhất thì không được làm. Các phó chủ tịch và các Ban chuyên môn có nhiệm vụ giúp thường trực Hội đồng Trương tộc Việt Nam, giải quyết các công việc của dòng họ.

– Hội đồng Trương tộc Việt Nam toàn quốc là Ban chấp hành- cơ quan đại diện cao nhất của Cộng đồng giữa hai kỳ đại hội đại biểu toàn quốc và do Đại hội đại biểu toàn quốc bầu ra .

– Hội đồng Trương tộc Việt Nam quyết định những chủ trương, biện pháp thi hành những nghị quyết của Đại hội đề ra

– Thường trực Hội đồng Trương tộc Việt Nam định kỳ họp 3 tháng một lần và họp vào đầu xuân mỗi năm (sau Tết âm lịch), thời gian họp cụ thể do chủ tịch Hội đồng ấn định.
– Trường hợp chủ tịch Hội đồng Trương tộc Việt Nam vì lý do vắng mặt thì phó chủ tịch thứ nhất thay mặt chủ tịch cùng thường trực Hội đồng bàn bạc để giải quyết các công việc của dòng họ.

– Trưởng Ban thư ký có nhiệm vụ phối hợp, đôn đốc các ban chuyên môn để hoạt động theo đúng nhiệm vụ và quy chế, nhằm giúp thường trực Hội đồng thực hiện kế hoạch đề ra.

– Tất cả văn bản, biên bản và các quyết định trong các nhiệm kỳ họp của thường trực hội đồng được ghi chép và lưu giữ tại ban thư ký. Những công việc của dòng họ Hội đồng liên lạc phải thông báo cho các chi họ Trương ở các khu vực và địa phương biết.

– Các ban chuyên môn phải báo cáo công tác của mình trong các kỳ họp để thường trực Hội đồng cho ý kiến.

– Các chi họ Trương trong toàn quốc nếu mời Hội đồng Trương tộc Việt Nam về dự lễ hội hoặc khánh thành nhà thờ vàc các hoạt động khác của các chi họ ở địa phương phải cử người và có giấy mời đến thường trực hội đồng. Trên cơ sở đó, thường trực hội đồng họp bàn quyết định đi dự hay không.

– Các cá nhân không được phát ngôn, phát tán tài liệu về họ Trương Việt Nam trái với tôn chỉ, mục đích cũng như quy chế hoạt động và kế hoạch công tác của Hội đồng Trương tộc Việt Nam do thường trực Hội đồng đề ra.

– Các cá nhân không được mượn danh Hội đồng Trương tộc Việt Nam quyên góp tài chính và đối ngoại khi không có nhiệm vụ hoặc không được thường trực Hội đồng giao nhiệm vụ.

– Hội đồng Trương tộc Việt Nam có con dấu và mẫu giấy giới thiệu, do Ban thư ký quản lý con dấu, giấy giới thiệu và dấu chức danh của Hội đồng liên lạc họ Trương Việt Nam để tiện theo dõi mọi hoạt động của dòng họ.

Điều 5: Tài chính và tài sản của Hội

– Tài chính của Hội đồng Trương tộc Việt Nam hoạt động theo quy định hiện hành của pháp luật Việt nam và quy chế tổ chức và nguyên tắc hoạt động của Hội đồng liên lạc họ Trương Việt Nam.

– Nguồn tài chính của Hội đồng Trương tộc Việt Nam bao gồm: Tài chính, tài sản cố định, các trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động của hội đồng được tạo ra từ nguồn tài chính của hội. Tài chính của Hội đồng sẽ được tổng kết, báo cáo hàng năm trong hội nghị toàn thể của Hội đồng.

– Đối với kinh tế, tài chính phải báo cáo cụ thể, việc thu chi trong quá trình hoạt động của các ban chuyên môn.
 
CHƯƠNG III : QUĨ HỘI ĐỒNG TRƯƠNG TỘC VIỆT NAM

Điều 6: Các khoản thu của Quỹ  Hội Đồng Trương Tộc Việt Nam
Quỹ  Hội đồng Trương tộc Việt Nam được hình thành từ các khoản thu sau:
– Tiền tự nguyện đóng của các cá nhân và tập thể xây dựng dòng họ
– Các khoản thu bằng tiền (kể cả ngoại tệ), bằng hiện vật do các tổ chức kinh tế, xã hội, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ.

Điều 7: Các khoản chi của Quỹ Hội Đồng Trương Tộc Việt
Quỹ Hội đồng Trương tộc Việt Nam được chi cho các khoản sau:
– Chi cho các hoạt động thường xuyên thuộc chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Trương tộc Việt Nam về đối nội, đối ngoại và hành chính văn phòng.
– Thăm hỏi và giúp đỡ những thành viên khi gặp khó khăn đặc biệt,
hoạn nạn.
– Khen thưởng cho các tổ chức và cá nhân  của trong dòng họ có thành tích hoạt động xuất sắc. Khen thưởng con cháu Họ Trương có thành tích học tập, tài năng đặc biệt xuất sắc.
– Phụ cấp cho những cán bộ chuyên trách của Hội đồng (khi có điều kiện).

Điều 8: Quản lý quỹ  Hội Đồng Trương tộc Việt Nam
Quỹ Hội đồng Trương tộc Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng chịu trách nhiệm quản lý tập trung, thống nhất. Việc lập dự toán chi, tiêu, sử dụng quĩ, tài sản; chế độ báo cáo tài chính của Qũy phải tuân thủ đúng nguyên tắc, quy định  của Điều lệ này và quy chế hiện hành của Bộ Tài chính.
 
CHƯƠNG IV: THÀNH VIÊN
Điều 9: Thành viên
Tất cả các tổ chức, cá nhân trong nước, kiều bào mang dòng Họ Trương Việt Nam ở  nước ngoài tán thành tôn chỉ mục đích của Hội đồng, tự nguyện tham gia và thông báo cho Ban thường trực của Hội đồng biết thông qua chi họ Trương của thành viên, sẽ là các thành viên  của Hội đồng.

Điều 10: Nhiệm vụ của thành viên
– Chấp hành Điều lệ và thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Trương tộc Việt Nam, tích cực tham gia mọi hoạt động của Hội đồng.

– Tuyên truyền rộng rãi tôn chỉ, mục đích và Điều lệ của Hội đồng trong và ngoài nước để thu hút thành viên mới và mở rộng phạm vi hoạt động của Hội đồng.

– Đóng góp công sức lao động, tài sản (hiện vật hoặc tiền) trên tinh thần tự nguyện để xây dựng tổ chức và Quỹ Hội đồng Trương tộc Việt Nam

Điều 11: Quyền hạn của thành viên:
– Được ứng cử, đề cử và bầu cử vào các cấp lãnh đạo của Hội đồng; được thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết các vấn đề trong các hội nghị và các công việc của dòng họ.

– Được tham dự các hoạt động do Hội đồng tổ chức như hội họp, tham quan, khảo sát trong, ngoài nước, du lịch tìm về cội nguồn; được thăm hỏi, khi gặp khó khăn đặc biệt hoặc hoạn nạn theo khả năng của tổ chức nơi đó.

– Được rút khỏi danh sách thành viên khi muốn xin ra khỏi Hội đồng Trương tộc Việt Nam và thông báo với Hội đồng Trương tộc Việt Nam biết để xoá tên trong danh sách.
 
CHƯƠNG V: KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 12: Khen thưởng và xử lý vi phạm
– Hàng năm họp định kỳ thường trực hội đồng xem xét khen thưởng cho các cá nhân có đóng góp xuất sắc trong việc phát huy truyền thống tốt đẹp của dòng họ hoặc hoạt động nghề nghiệp, khuyến học. Quỹ khen thưởng lấy từ nguồn tài chính của hội và do Thường trực Hội đồng quyết định.

– Thường trực hội đồng sẽ xem xét, xử lý tuỳ theo mức độ, thậm chí có thể bị khai trừ khỏi Hội đồng liên lạc họ Trương Việt Nam đối với các thành viên vi phạm tôn chỉ, mục đích, nguyên tắc và quy chế của Hội đồng liên lạc họ Trương Việt Nam.

– Hội đồng Trương tộc Việt Nam và các Ban có nhiệm kỳ 5 năm. Trong quá trình hoạt động, các thành viên của Hội đồng, thường trực hội đồng và các ban chuyên môn làm việc không có hiệu quả, hoặc có tên nhưng không tham gia hoạt động thì phải bổ sung thay thế.
 
CHƯƠNG VI : ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.
Điều 13: Trách nhiệm thực hiện
– Các thành viên trong Hội đồng Trương tộc Việt Nam và các ban chuyên môn căn cứ vào quy chế này để cụ thể hoá chức năng, nhiệm vụ và nghiêm chỉnh chấp hành không được trái với tinh thần chỉ đạo của Thường trực Hội đồng.
– Các cá nhân và tổ chức thành viên của Hội đồng Trương tộc Việt Nam có trách nhiệm tuân thủ theo bản Điều lệ này trong mọi hoạt động.
– Bản quy chế này được Thường trực Hội đồng Trương tộc Việt Nam thống nhất tại Đại hội Đại biểu họ Trương toàn quốc lần thứ nhất và có giá trị thực hiện ngay.

Điều 14: Thời hiệu và sửa đổi
– Bản quy chế tổ chức và nguyên tắc hoạt động của Hội đồng Trương tộc Việt Nam này bao gồm 6 chương và 14 điều, đã được Đại hội đại biểu họ Trương Việt Nam toàn quốc lần thứ nhất thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký. Chỉ Đại hội đại biểu toàn quốc họ Trương Việt Nam mới có quyền sửa đổi Quy chế này

                                                                                                 Hội Đồng Trương Tộc Việt Nam

Trả lời

Đánh giá bài viết

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *