Phân biệt Cai tổng và Chánh tổng

Cai Tổng 該總 – Chánh Tổng 正總 đều dùng để chỉ chức danh người đứng đầu một tổng, đơn vị hành chính dưới cấp huyện, bao gồm một số xã thôn.
 
Tuy nhiên, chúng được sử dụng ở 2 thời kỳ khác nhau. Năm 1885, để tránh tên húy của Kiên Thái Vương – Nguyễn Phúc Hồng Cai, là thân phụ của Đồng Khánh, vua Đồng Khánh mới cho đổi tên gọi chức Cai tổng thành Chánh tổng.
 
Như vậy, nếu trong Gia phả hay truyền ngôn trong gia đình có cụ nào là Cai tổng hay Chánh tổng, thì có thể xác định tương đối nhiệm kỳ của cụ là trước hay sau năm 1885.
cai tổng chữ hán trong văn tự
cai tổng chữ Nôm trong văn tự