Cách ghi sơ lượt để làm Sơ đồ dòng họ

Việc làm ra một sơ đồ dòng họ – còn gọi là phả đồ thì cần có sự chuẩn bị về cách ghi chép, phương pháp trình bày để mình dễ hiểu và người thiết kế cũng hiểu để dễ dàng thiết kế gia phả.

Trước hết, Gia Phả Dòng Tộc xin giới thiệu 1 bản ghi chép thực tế từ khách hàng Như vậy, chỉ cần 1 quyển tập nhỏ là bạn có thể ghi chép thông tin sơ lượt và bạn có thể rút ra quy luật trình bày như sau:

Ví dụ

Đời 1 gồm ông A + bà B (vợ) sinh ra

  • Ông C ,
  • Bà D,
  • Ông E

Viết tiếp:

Đời 2: Ông C + Bà VC sinh ra:

  • Ông C1
  • Ông C2
  • Ông C3
  • Bà C4

Bà D (có thể viết thông tin chồng, con hay không tùy theo quan điểm)

Ông E + Bà VE sinh ra

  • Ông E1
  • Ông E2

Đời 3:

Chúng ta viết theo thứ tự Ông C1, C2, C3, bà C4, Ông E1, Ông E2 với thông tin vợ hoặc chồng kèm theo như cách trình bày như trên

Sau khi viết tay ra giấy tập, bạn có thể đánh máy hoặc nhờ người thân đánh máy lại trên file Word rồi gửi vào email giaphadongtoc@gmail.com.

Chúng tôi sẽ giúp bạn thiết kế sơ đồ hoàn chỉnh và chính xác nhất vì có file Word, chúng tôi sẽ copy và thiết kế đúng như bạn gửi, tránh mất thời gian hỏi và xác nhận lại.